Lindh Automation

Din Automationskonsult och partner
 

De fyra hörnstenarna som formar en automations standard.

Vi kan hjälpa er hela vägen.

01 - Dokumentation

Benämnings standard
Funktions beskrivningar
Manualer
Service instruktioner

02 - Programming

System. tex. PLC, Motion etc.
Standard funktioner
HMI, SCADA.
Kommunikation, IIOT

03 - Elkonstruktion

CE
Elritning.
Komponenter.
Installation

04 - HMI Design

Grafisk standard
Interaktiv design
Användar mönster
Garfik bibliotek

Vår modell vi jobbar efter.

Steg 1 - Introduktion

Vi gör ett första kostnadsfritt besök på ert företag. Under besöket berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er att bygga en modern och modulär Automations standard. Vi studerar även översiktligt hur ni jobbar idag, vilka komponenter och utvecklingsverktyg som ni använder. Det är bra om någon av era anställda som jobbar med automationen är med vid detta möte.

Steg 2 - Definition

Det första som händer är att vi tilsammans med er definierar hur och i vilken utsträckning som ni vill använda våra tjänster. Vi har även ett första möte hos er tillsammans med era ingenjörer och produktägare. Detta i syfte till att få fram idéer och tankar för hur ni bäst vill jobba i framtiden. Vad är bra, dåligt med hur vi jobbar idag? Finns det kundkrav? Vad är lika/olika mellan era projekt. Vi tittar även på vilka möjligheter som er egen personal har att jobba med detta. För att det skall lyckas på sikt är det viktigt att alla får komma till tals och att vi är lyhörda för era egna idéer. Många standardiserings projekt fallerar just på denna punkt. Vi rekommenderar i vilket fall att ni sätter av minst en person för att deltaga i utvecklingen. Detta steg avslutas när vi kommit överens om hur ni vill gå vidare.

Steg 3 - För projektering.

Nuvarande standard:

 • Dokumentation, manualer, program, el ritningar, benämningar och eventuella funktions beskrivningar
 • Möte med Personer som är ansvariga för funktionen. Genomgång av funktioner, el ritningar och program

Att bestämma i detta steg:

 • Mall för funktions beskrivningar.
 • Regler för benämningar / förkortningar. eller postbeteckningar.
 • Övergripande HMI layout.
 • Övergripande Regler för elkonstruktion.
 • Övergripande Regler för programmering.
 • Dela in utrustningar i logiska funktions grupper. F01-FXX.
 • Lista funktioner under varje grupp.
 • Identifiera resursbehov för det fortsatta arbetet.

Detta steg avslutas när vi tillsammans med er projektgrupp anser att vi har tillräcklig information för att kunna estimera resurser och göra en tidplan för det fortsatta arbetet.

Steg 4 - Fuktionsbeskrivning

Målet med detta steg är att se till att alla funktioner är beskrivna i funktions beskrivningar. Om det inte redan finns tas en mall för funktions beskrivningar fram. Det är viktigt att man klarlagt alla funktioner som måste finnas innan man går vidare. Vid behov skrivs nya beskrivningar. Vi tittar även på elektriska lösningar och definierar I/O behov mm. Beroende på val gjorda i steg ett ingår det även inledande El och design arbete. Arbetsgång Funktions beskrivningar.

 • Identifiera funktions beskrivningar för varje funktions grupp.
 • Skriv funktions beskrivningar som saknas.
 • Gå igenom och få funktions beskrivningarna godkända av maskin ägare.

Arbetsgång el design

 • Definiera standard för el-ritningar.
 • Definiera hårdvara behov. Definiera PLC system.
 • Hitta bästa möjliga I/O lösning. (hur dela upp I/O).

Arbetsgång Interaktiv/grafisk design.

 • Definiera vilka grafiska objekt och vilka interaktiva mönster som måste tas fram.
 • Definiera övergripande HMI Layout.

Vår inblandning i detta steg beror på hur ni valt att använda våra tjänster i steg1. Detta steget avslutas när det finns godkända funktions beskrivningar till alla funktioner. Samt när man definierat övergripande standarder,

Steg 5 - Projekt plan.

När man nu har alla funktioner definierande är det möjligt att göra en mer detaljerad tid, resurs plan för det fortsatta projektet. Detta steg avslutas när alla ingående personer projekt grupp + Lindh Automation har godkänt tidplanen.

Steg 6 - Utveckling

Detta är steget då all programutveckling görs. Ev. elkonstruktions och designarbete görs även detta nu. Programutvecklingen börjar med att ett ramverk tas fram som kan återanvändas till alla maskiner, Man utvecklar/importerar standardfunktioner + utvecklar/importerar HMI templates etc. Ramverket testas av innan man går vidare. När detta är klart påbörjas själva implementerings arbetet. Regelbundna möten hålls för att lyfta eventuella problem samt att gemensamt diskutera lösningar. Projektledare hos kund i samråd med Lindh Automation sätter tid mellan möten beroende på behov. Det är rekommenderat att ha ett möte minst var annan vecka. Om ni själva valt att göra utvecklingsarbetet deltar Lindh Automation vid projektmötena. Vi finns också tillgängliga som bollplank för frågor under projekttiden. Om ni vill kan vi sätta upp ett speciellt låst forum på våran forumsida där Ev. frågor och funderingar kan diskuteras. Om ni har en technical editor, så jobbar han tillsammans med HMI programmerings ansvarig för att utforma korrekta texter och larm beskrivningar. Om man valt att arbeta med designers så är denna personen med enligt planering gjord i steget före. Varje maskinfunktion som skrivs följer nedanstående arbetes metod: • Modulera funktionen till standard objekt. • Identifiera om någon ny standardfunktion måste skrivas. • Grafisk och interaktiv design. • Ta fram nya funktioner om det behövs. • Skriv data typer som används mot HMI och överlämna dessa till HMI ansvarig. • Programmering PLC och HMI. • Test av modul, Görs med fördel av intern resurs på ert företag. • Modifiera funktion efter test. • Implementera funktion i huvudprogram.

Steg7 - Verifiering

Syftet med detta steg är att verifiera hela projektet genom simulering, om möjligt. Om simulering inte är möjlig bör man göra detta test mot riktig hårdvara i testrigg. Det är tänkt att man nu kan hitta eventuella avvikelser mot funktions beskrivningar. Manualerna kan nu börja skrivas då hela designen är klar, Om det är möjligt så är det bra att visa simuleringen för så många olika personer som möjligt. Tex, säljorganisation, servicepersonal mm. Följande bör ingå i detta steg: • Överlämnande av simulerings projekt till de som skall skriva manualen. • Arrangera möten med maskin ägare för genomgång av funktionen. • Göra eventuella design förändringar. • Gå igenom el design • Hitta en möjlig order eller maskin som kan användas till sluttext. • Planera test av färdiga kontrollpaneler. • Utveckling av en test plan. Detta steg är avslutat när alla funktioner är godkända, samt att all elkonstruktion är klar och godkänd. Man skall också ha utsett en lämplig utrustning för att göra slut test, samt tagit fram en test plan.

Steg 8 - För test

Detta steget syftar till att sätta upp och testa elektrisk utrustning på testobjektet. Man studerar även eventuella felaktigheter och möjliga förändringar gällande installation. Elkonstruktions ansvarig gör detta tillsammans med PLC ansvarig. Beroende på vilka val man gjort så deltar Lindh Automation mer eller mindre i detta steg.

Steg 9 - Slut test

Detta är sluttestet där all utvecklade delar testas i en verklig miljö. Alla ingående delar testas enligt testplan. Maskinägare skall delta i testet och verifiera att allt fungerar enligt funktions beskrivningarna. Man går igenom operatörs manualer och testar dessa mot verklig maskin. Om en designer varit med i projektet deltar ha också delvis i detta steg, detta för att kunna verifiera interaktiviteten. Detta steget avslutas när maskin ägare har godkänt alla funktioner och en testrapport finns klar.

Steg 10 - Utvärdering av test.

Man går i ett avslutande projektmöte igenom testrapporten från föregående steg. Alla personer i projektgruppen skall deltaga i detta möte. Eventuella felaktigheter justeras. All slutgiltig dokumentation lämnas över. Detta steg avslutas när alla kvarvarande punkter är stängda.

Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Vi berättar gärna mer om hur vi tänker och jobbar, Vi är flexibla och har lång erfarenhet när det gäller att anpassa oss till olika typer av industrier och styrsystem. Vi kommer gärna till ditt företag för en kostnadsfri introduktion. Gärna mer om

Vill du veta mer?

Behöver du konsulthjälp? vill du bli sammarbetspartner?  söker du nya utmaningar?  Vi kan hjälpa dig.

Lindh Automation

Din Automations konsult och partner.
Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

© 2018  Mattias Lindh Automation AB.

FÖLJ OSS